Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Going Solar en op alle met Going Solar aangegane overeenkomsten. Onder "Going Solar" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site webwinkel op www.goingsolar.nl verstaan.


Going Solar behoudt zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsite van Going Solar en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mocht ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Going Solar is ingestemd.

Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Going Solar in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Going Solar is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Going Solar zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Going Solar is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Going Solar heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

2.4 Koper en Going Solar komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Going Solar gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt informatie, afbeeldingen, mededelingen en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Going Solar garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn "Ex Warehouse" (incoterms 1990), oorspronkelijk uitgedrukt in Euro, behalve waar gebruik wordt gemaakt van de valuta converter op de site, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (21% BTW), en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de informatie over de Product betrekking.

3.2 Indien de Afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Going Solar in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Going Solar worden gecorrigeerd.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaal methoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorg methode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd. Voor meer informatie zie 'Verzending'.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:


   1. Overboeking via bank /of girorekening naar IBAN: NL40INGB0002111766 t.n.v. Going Solar te Almere
   2. Onder rembours - Alleen beschikbaar voor bezorging binnen Nederland
   3. Via iDeal en Paypal

 

Onze bankgegevens zijn:

  •     IBAN: NL40INGB0002111766 t.n.v. Going Solar te Almere
  •     BIC: INGBNL2AGoing Solar kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. Voor meer informatie zie 'Bestellen en verzenden'.

4.2 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Going Solar is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.3 Producten worden geleverd na betaling.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel mogelijk afgeleverd. De op de Internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Going Solar kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Eén en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4 Going Solar zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Going Solar, voor rekening van de koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door Going Solar. Het eigendom gaat over bij aflevering.

5.5 Going Solar is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Going Solar gedragen.

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Wet 'koop op afstand' bepaald dat de koper binnen 7 werkdagen en zonder opgeven van reden een product (op eigen kosten) terug mag sturen. In dat geval is de koper verplicht dat per e-mail binnen 7 werkdagen te melden. Het product dient in de originele verpakking, compleet en in nieuwe staat teruggestuurd te worden. Na ontvangst door Going Solar en bij goedkeuring van het product wordt binnen 30 dagen het aankoopbedrag teruggestort.

6.2 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na terpostbezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. In geval van reclamering krijgt de Koper vervangende producten, of indien deze niet leverbaar zijn, naar keuze, zijn geld terug of een tegoedbon.

6.3 De kosten voor het terugzenden van het producten zijn in geval van ernstig gebreken in de producten voor rekening van Going Solar. Anders zijn de kosten voor het terugzenden van het producten voor rekening van de koper.

6.4 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.

6.5 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Going Solar ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Going Solar is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Going Solar geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Going Solar vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

8.2 Going Solar kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Going Solar is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Going Solar, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Going Solar is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade

8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Going Solar komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Going Solar, behoudens opzet of grove schuld.

8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Going Solar ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

   1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Going Solar of de fabrikant zijn verricht;
   2. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
   3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
   4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.7 De Koper is gehouden Going Solar te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Going Solar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.8 Going Solar staat garant voor een goede kwaliteit en een correcte service. Consument - Kopers die via de internetsite van de dienstverlening van Going Solar gebruikmaken, kunnen een beroep doen op een speciale geschillenregeling (zie ook artikel 12).

8.9 Het is mogelijk dat Going Solar op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Going Solar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.10 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Going Solar ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Going Solar niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Going Solar, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Going Solar, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

 

 

 

11. Persoonsgegevens

11.1 Going Solar zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreide Privacy verklaring.


11.2 Going Solar neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Going Solar daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Going Solar of de koper. Het scheidsgerecht zal bestaan uit 1 arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Amsterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Een en ander tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Diversen
13.1 Going Solar is gevestigd te (1328DP) Almere
Inschrijving bij Kamer van Koophandel onder nummer: 32140556
BTW nr. NL-0146908508-B01

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden per e-mail te zenden aan Going Solar:  info@goingsolar.nl.

13.2 De Going Solar Klantenservice is bereikbaar voor informatie op (036) 845 4145 tussen 11.00 en 20.00 uur.

13.3 Going Solar streeft ernaar om alle ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

14. Nederlandse tekst prevaleert

14.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Going Solar, Mei 2013

 

 

 


Bovenkant

eCommerce by CubeCart